Algemene voorwaarden d.d. 18-07-2019

 1. Algemene voorwaarden
  1. Trainen bij Trainingscentrum Michi
   • De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
   • Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum Michi.
   • Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken – door verlies of diefstal – van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum Michi.
   • Kosten betreffende vernielingen in en rondom de oefenzaal – al dan niet opzettelijk – zullen worden verhaald op de dader[s].
   • Men dient zich tijdens de trainingen te houden aan de door Trainingscentrum Michi voorgeschreven regels betreffende kleding en gedrag in de oefenzaal.
  1. Inschrijven en uitschrijven activiteiten bij Trainingscentrum Michi
   • Inschrijving geschiedt door het invullen en inleveren van het inschrijfformulier.
   • Opzegging als deelnemer/deelneemster van de door Trainingscentrum Michi georganiseerde lessen/cursussen kan alleen schriftelijk geschieden, de opzegging moet per post/e-mail worden verzonden. De opzegtermijn van 1 maand gaat per eerst volgende maand in. Voorbeeld: opzegging per mail op 12-1 wordt per 1-2 verwerkt. Het lidmaatschap eindigt per 1-3.
  1. Betaling wekelijkse activiteiten bij Trainingscentrum Michi
   • Een eerste proefles is gratis.
   • Betaling voor de eerste maand wordt naar ratio van het aantal lessen gedaan. Vanaf de tweede maand van inschrijving betaalt men het volledige bedrag.
   • Betaling dient vooraf te geschieden per maand per automatische incasso en wordt rond de 25ste van de voorgaande maand afgeschreven.
   • De hoogte van de contributie is terug te vinden op de website.
   • Een aanpassing van de hoogte van de contributie wordt tenminste 3 maanden van te voren bekend gemaakt.
   • Zomerrooster
    • Tijdens de zomervakantie is er een aangepast rooster, deze wordt via de website bekend gemaakt.
    • Het contributiebedrag wordt aangepast naar de mogelijkheden om een les te volgen. Bijvoorbeeld: Als er maar 1x per week in plaats van 2x per week de mogelijkheid wordt geboden om een les te volgen, dan wordt het contributiebedrag voor 1x per week gehanteerd.
   • Met het ondertekenen van de incassogegevens gaat men akkoord met de regels van het machtigen
   • Het contributiebedrag houdt rekening met vakanties en feestdagen.
   • Incassant ID van Trainingscentrum Michi: NL47ZZZ528989970000.
  1. Gesloten
   • Trainingscentrum Michi is in de Kerstvakantie gesloten.
   • Trainingscentrum Michi is tijdens nationale feestdagen gesloten.
  1. Het is Trainingscentrum Michi toegestaan om beeldmateriaal, dat tijdens lessen of activiteiten gemaakt is, te gebruiken, tenzij hier expliciet via post of e-mail bezwaar tegen gemaakt wordt.
  1. Ieder karate lid van Trainingscentrum Michi is verplicht om lid te zijn van de International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation Nederland.

  Voorwaarden verhuur ruimtes

  Algemene bepalingen

   

  1. Definities
   • Overeenkomst: de tussen Trainingscentrum Michi (verhuurder) en wederpartij (huurder) gesloten overeenkomst tot huur van een ruimte in Trainingscentrum Michi.
   • Gehuurde: een ruimte in Trainingscentrum Michi.
   • Seizoenshuur: de in een door beide partijen ondertekende overeenkomst vastgelegde huur beginnend en eindigend zoals vermeld in de overeenkomst. In grote lijnen van september tot en met juni.
   • Seizoenshuur is wekelijks. Op verzoek van huurder kan tijdens schoolvakanties worden afgeweken.
   • Incidentele huur: de overeenkomst voor een incidenteel tijdvak aangegaan en die door middel van een door verhuurder afgegeven huurbewijs wordt bevestigd.
  1. Huurtijd, aanvaarden en gebruik accommodaties
   • Huurtijd/openingstijden: Huren van de accommodatie is mogelijk per kwartier, met een minimum huurtijd van een uur, indien er niet direct aansluitend een andere activiteit is. Het voorbereiden van de activiteit (zaal inrichten, opstellen apparatuur, opruimen materialen e.d.) wordt als huurtijd aangemerkt.
   • Gesloten
    • Trainingscentrum Michi is in de Kerstvakantie gesloten.
    • Trainingscentrum Michi is tijdens de week van de Nijmeegse Vierdaagse gesloten.
    • Trainingscentrum Michi heeft gedurende de zomervakantie een aangepast rooster.
   • Aanvaarding gehuurde
    • Huurder aanvaardt het gehuurde in de basisopstelling (zoals aangegeven in de ruimte) en in de staat waarin het zich bij aanvang van de huur bevindt.
    • Huurder meldt afwijkingen ten opzichte van de tussen hem en verhuurder opgemaakte beschrijving, bij aanvang van de voor die dag/dagdeel geldende huur. Indien huurder dit verzuimt, wordt een afwijking van de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang bevond geacht het gevolg te zijn van het handelen van huurder dan wel van personen waarvoor hij aansprakelijk is.
  1. Gebruik accommodaties
   • Huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven.
   • Detailhandel is niet toegestaan in de accommodatie.

  Annuleren, wijzigen, opzeggen/verlengen huurcontract

  1. Annuleren boekingen incidentele huur: Kosteloze annulering is mogelijk tot 4 weken voor de gereserveerde datum. Bij annulering tot 2 weken voor de gereserveerde datum wordt 50% van de huur in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor de gereserveerde datum wordt de huur volledig in rekening gebracht.
  1. Tussentijdse opzegging seizoen verhuur

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in het contract. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst of annuleren van een (1) of meer data en/of tijden is wederzijds mogelijk en dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

  1. Wijziging van de huurovereenkomst

  Bij wijziging van de huurovereenkomst wordt per mutatieverzoek een bedrag van € 5,- in rekening gebracht.

  1. Verlenging

  Verlenging van de gesloten overeenkomst is uitsluitend mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen.

  1. Beëindiging door verhuurder
   • Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien huurder zich schuldig maakt aan discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.
   • Indien huurder een of meer voorwaarden of bepalingen van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt, heeft verhuurder het recht de huur per direct te beëindigen, zonder dat huurder een beroep kan doen op vergoeding van schade.
  1. Adresgegevens, betalingsvoorschriften
   • Verwerking (persoons-)gegevens: Ten behoeve van de uitvoering van de met huurder gesloten overeenkomst worden de noodzakelijke (persoons-)gegevens van huurder opgenomen in een gegevensbestand.
   • Contactpersoon huurder: Bij inschrijving onder nummer van de Kamer van Koophandel hanteert verhuurder het (post)adres conform de gegevens van de Kamer van Koophandel. In alle andere gevallen geldt het woonadres van de huurder. In geval van wijziging van de contactpersoon van huurder en/of wijziging van het (factuur-)adres en/of telefoonnummer van huurder, is huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurder mee te delen.
  1. Betaling huur
   • Maandelijks achteraf, per factuur.
   • Consumpties en extra verhuur wordt achteraf geïncasseerd.
   • Als huurder de betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt is huurder gehouden de door verhuurder gemaakte kosten van invordering en wettelijke rente te betalen.
  1. Administratiekosten
   • Per nieuwe overeenkomst worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
   • Voor iedere wijziging en/of aanvulling van een bestaande overeenkomst dient huurder € 5,- administratiekosten te betalen. Deze worden bij de eerstvolgende factuur in rekening gebracht.

  Verantwoordelijkheid huurder, verbodsbepalingen

  1. Toezicht door huurder

  Gedurende de tijden dat huurder van het gehuurde gebruik maakt dient hij zorg te dragen voor voldoende toezicht (in voorkomende gevallen inclusief ehbo-toezicht).

  1. Aanwijzingen

  Huurder en personen die zich met goedvinden van huurder in de accommodatie bevinden dienen de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen. De beheerder van de accommodatie mag, indien noodzakelijk, altijd de ruimte betreden.

  1. Ontruiming(soefeningen): De huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
  1. Buma/Stemra en/of Sena : Huurder is zelf verantwoordelijk voor het in voorkomend geval betalen van de vergoeding aan Buma/Stemra of Sena.
  1. Rookverbod

  Het is verboden te roken in het gehuurde. Dit geldt tevens voor de e-sigaret en de shisha-pen.

  1. Inrichting accommodatie

  De huurder mag de zaal, na overleg met het beheer, naar eigen idee inrichten. De zaal dient na afloop van de activiteit, maar binnen de huurtijd, in de basisopstelling teruggeplaatst te zijn. De huurder dient de clubmaterialen e.d. op de daartoe bestemde plaatsen op te bergen. Blijft de huurder in gebreke, dan worden extra kosten voor beheer (tegen het geldend manuurtarief) in rekening gebracht.

  Aansprakelijkheid, kosten en schade

  1. Aansprakelijkheid voor schade
   • Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde (daaronder begrepen inventaris) die is ontstaan door zijn toedoen.
   • De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden.
   • Schoonmaakkosten: Als het gehuurde, na gebruik door huurder, meer schoonmaakwerkzaamheden vergt dan op basis van goed gebruik door huurder mocht worden verwacht, is huurder gehouden de kosten van de extra schoonmaakwerkzaamheden aan verhuurder te vergoeden.
  2. Uitsluiting aansprakelijkheid: Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder of personen of goederen die zich met goedvinden van de huurder in het gehuurde bevinden, voortvloeiend uit deze overeenkomst.

   

   

  Privacy verklaring

  Trainingscentrum Michi, gevestigd aan Staddijk 41 6537TW Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.trainingscentrum-michi.nl

  Staddijk 41 6537TW Nijmegen

  0642222703

  Niek Hermsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Trainingscentrum Michi. Hij is te bereiken via info@trainingscentrum-michi.nl.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Trainingscentrum Michi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Trainingscentrum Michi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trainingscentrum-michi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Trainingscentrum Michi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Trainingscentrum Michi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trainingscentrum Michi) tussen zit. Trainingscentrum Michi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Trainingscentrum Michi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren jouw persoongegevens tot 6 maanden na uitschrijving in verband met het afhandelen van betalingen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Trainingscentrum Michi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Trainingscentrum Michi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trainingscentrum Michi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trainingscentrum-michi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Trainingscentrum Michi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Trainingscentrum Michi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trainingscentrum-michi.nl